Bibliography

Export 2 results:
Filters: Keyword is Hepatitis C Antibodies / blood  [Clear All Filters]
2003
Li MM, Liu SW, Wang SS, Wang XN. [Vertical transmission of hepatitis C virus infection]. Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003;23(12):1290-2.