Bibliography

Export 1 results:
Filters: Keyword is Hepatitis C / *transmission and Author is Li,M. M.  [Clear All Filters]
2003
Li MM, Liu SW, Wang SS, Wang XN. [Vertical transmission of hepatitis C virus infection]. Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003;23(12):1290-2.